privacypolicy

 


1. Általános rendelkezések

Az Aunde Kft kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő jogának, valamint információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk, amely ahhoz szükséges, hogy biztonságosan kezeljük az Ön által, a részünkre megadott személyes adatokat.

Az adatok feldolgozása során a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járunk el, így az eljárásaink megfelelnek a magyar, illetve Európai Uniós előírásoknak, különös tekintettel a GDPR (General Data Protection Regulation (Általános adatvédelmi előírás) EU 2016/679) -nak.

Ezen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag az Aunde Kft által üzemeltetett és fenntartott weboldalra (www.aunde.hu) vonatkozik. A kapcsolódó honlapokhoz az Aunde Kft weboldala csupán hozzáférést biztosít, de nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért. Továbbá ezen oldalakra nem terjed ki az Aunde Kft ezen adatvédelmi nyilatkozata, az ott történő adatkezelés nem az Aunde Kft jogköre és felelőssége.

Az alábbiakban szeretnénk Önt tájékoztatni a személyes adatainak kezeléséről és az ehhez fűződő lehetőségeiről, jogairól, valamint az Aunde Kft – mint adatkezelő és feldolgozó – jogairól.

Amennyiben egy adott funkcióra vagy szolgáltatásra az itt megfogalmazott rendelkezésektől eltérő feltételek vonatkoznak, arról az adott funkció használata előtt külön tájékoztatjuk Önt, mely alapján dönthet a szolgáltatás igénybevételéről vagy elutasításáról.

Az Aunde Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Példának okáért ezen internetes kapcsolat az Ön böngészője és a honlapot tároló szerver között titkosítva zajlik annak érdekében, hogy a megjelenített adatokat biztosan csak Ön láthassa, azt harmadik fél ne hallgathassa le.

2 Adatkezelés

Honlapunkat Ön a személyazonossága közzététele nélkül veheti igénybe. Amennyiben valamilyen módon szeretne kapcsolatba lépni cégünkkel (pl. jelentkezés), kérhetjük Öntől a személyes adatait. Ezen adatközlés az Ön szabad akarata. Kizárólag azokat a személyes és egyéb adatokat kérjük Öntől, melyek a kapcsolatfelvételhez és/vagy a munkaviszonnyal kapcsolatban elengedhetetlenül szükségesek.

Az Ön személyes adatait az alábbi rendelkezések alapján kezeljük

-      Szerződések létrejötte: GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pont

-      Szerződések teljesítése: GDPR 6. cikk (1) bek. b)

-      Vevői kapcsolattartás: GDPR 6. cikk (1) bek. b), c) és f)

-      Kommunikáció és adattovábbítás GDPR 6. cikk (1) bek. a), b), c), f)

-      Nyilvános megjelenések és hirdetések: GDPR 6. cikk (1) bek. a), f)

-      Beleegyező nyilatkozatok kezelése. GDPR 6. cikk (1) a)

-      Az adatfeldolgozás rendszerének működtetése: GDPR 6. cikk (1) bek. c) és f)

3. Adatkezelés és feldolgozás

A személyes adatokkal kapcsolatban több különböző kategóriát megkülönböztetünk. A személyes adatok minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ (egy azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóval, például névvel való hozzárendeléssel). A személyes adatok magukban foglalják például az Ön nevét, címét, telefonszámát, születési dátumát, stb. Az olyan statisztikai adatok, amelyek közvetlenül vagy közvetve nem kapcsolódnak Önhöz - például az egyes ajánlatok népszerűsége vagy az oldal felhasználóinak száma - nem minősülnek személyes adatoknak.

Az adatokat közvetlenül és közvetetten gyűjtjük. Mindkét esetben az adatokat csak a szükséges mértékig gyűjtjük, mely adatokat csak a 2. pontban megadott célokra lehet feldolgozni. Az Ön döntése, hogy kívánja-e ezen adatokat megadni. A szolgáltatás minőséggel kapcsolatos adatok minden esetben nem kötelezően megadandó adatok. A megfelelő adatmezők "önkéntes megadásúnak" vannak jelölve.

A gyűjtött adatok a következőkre terjednek ki:

 • Olyan adatok, amelyeket Ön tudatosan továbbít nekünk szolgáltatásaink használatakor, pl. kapcsolatfelvételi űrlapok használatával,
 • Olyan adatok, amelyeket Ön nem kötelező jelleggel, hanem önkéntesen, opcionálisan adott meg, így például egy űrlap választhatóan kitölthető mezője (jellemzően ilyenek az Egyéb vagy Megjegyzés mezők)

A fentieken túlmenően, indirekt módon, a weblapunk használatával összefüggésben az alább adatok kerülnek gyűjtésre

 • Az internetes kapcsolat technikai adatai (pl.: a felkeresett oldal címe, az Ön IP címe, az oldal lekérésének dátuma és ideje, a szolgáltatást igénybe vevő eszköz műszaki információja). Ezen adatgyűjtés a GDPR 6. cikk (1) bek. c) alapján történik összhangban a GDPR 32. cikk és 6. cikk (1) bek f) pontja alapján, az Aunde Kft és a szolgáltatók jogos érdeke védelmében, valamint a technikai berendezések támadásokkal szemben történő védelme és a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében.

Kiskorúakra (fiatalkorúakra) vonatkozó előírások:

Honlapunk nem a kiskorúakra (fiatalkorúakra) irányul, és tudatosan nem gyűjti a kiskorúak (fiatalkorúak) személyes adatait. Ha 16 év alatti személyek személyes adatokat továbbítanak számunkra, akkor ezen tevékenység csak akkor engedélyezett, ha a szülői felügyeletet gyakorló személy vagy gondviselő/gyám, stb. (a továbbiakban: gondviselő) hozzájárulását adta a kiskorú (fiatalkorú) adatközléséhez. Ebben az esetben a GDPR 8. cikk (2) bek. alapján a törvényes gondviselő által megadott engedélyt valódiságát ellenőrizni kell – figyelembe véve az elérhető technikai lehetőségeket és az adatvédelmi szempontokat. Ha megállapítható, hogy egy 16 évesnél fiatalabb kiskorú/fiatalkorú személyes adatokat küldött a gondviselő beleegyezése nélkül, az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

4. Ki férhet hozzá az Ön adataihoz és hogyan kezeljük azokat

 1. Hozzáférés

Az általunk tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés csak az Aunde Kft releváns munkavállalóira és az általunk megbízott és szerződött szolgáltatókra korlátozódik, akik feladataik révén ezekkel a személyes adatokkal kerül(het)nek kapcsolatba.

Amennyiben harmadik fél számára is hozzáférhetőek az adatok, arra a meghatározott törvényi, jogi és/vagy az Ön által adott felhatalmazás alapján van lehetőség. A társaság lehetőségei szükségessé tehetik más cégek által nyújtott szolgáltatások igénybe vételét bizonyos feladatok elvégzésére (pl. webtárhely-szolgáltatás). Ezen szolgáltatók minden esetben a vonatkozó jogszabályokkal összhangban végzik a tevékenységüket, amely tevékenység kizárólag a meghatározott szolgáltatás elvégzésére irányul az Aunde Kft megbízása alapján. Ezen partner(eke)t a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel választjuk ki, a kezelt adatokhoz csakis a szükséges szolgáltatások nyújtásához kellő mértékig és időtartamig, illetve az Ön hozzájárulásának erejéig férnek hozzá.

 1. A cégcsoporton belüli adatközlés

Az Aunde csoporton belüli adatcsere csak belső használatra irányul és adminisztrációs célokkal történik, továbbá teljes mértékben megfelel a GDPR 4. cikk 19 bekezdésének.

 1. Továbbítás harmadik fél számára

Előfordulhatnak, hogy egyes szolgáltatók szerverei az Egyesült Államokban és az Európai Unión kívüli országokban találhatóak. Az ezeken az országokban működő vállalatokra olyan adatvédelmi törvény vonatkozik, amely általában nem védi a személyes adatokat ugyanolyan mértékben, mint az Európai Unió tagállamaiban. Ha adatainkat olyan országban dolgozták fel, amely nem rendelkezik olyan szintű adatvédelmi rendelkezéssel, mint az Európai Unióban érvényes, akkor szerződésbe foglalt szabályokat vagy más elismert eszközöket használunk annak biztosítására, hogy személyes adatait megfelelően védjük. Az egyes szolgáltatások körén belül, amelyek érintettek lehetnek ezen tekintetben, ezen tényt kifejezetten ismertetjük a látogatók felé. Amennyiben a személyes adatok harmadik országokba kerülnek továbbításra, ezt az Európai Bizottságnak az EU-USA megfelelőségéről szóló döntése alapján kell elvégezni. Ezen tevékenységek a GDPR 45. cikk, az EU 2010. évi általános szerződéses feltételei szerint történnek, mely megfelel a GDPR 46. cikk (2) bekezdésnek, az EB 2010.02.05.-i (2010/87/EU) határozatának vagy az Ön személyes döntése alapján a GDPR 49. cikk (1) bek a) szerint.

 1. Hatóságok számára történő átadás

Bizonyos esetekben a kezelt személyes adatokat kötelezően át kell adni a nyomozó szervek, bírósági hivatalok és egyéb eljáró hatóságok számára. Ez a megfelelő jogi kötelezettségek vagy törvényi felhatalmazás alapján történhet, pl. Btk., adó-, vagy vámügyi törvények, a pénzmosásról szóló törvény stb.

5. Az adatok tárolása

A személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően vagy az Ön beleegyezésével tároljuk. A konkrét tárolási időszak meghatározásához a következő szabályokat használjuk:


Alapszabály, hogy a személyes adatokat csak addig tároljuk, amíg az adatkezeléssel összefüggő célok meg nem valósulnak (pl. amennyiben Ön beküldi az önéletrajzát, azt az adott munkakör elbírálásáig őrizzük meg, ezután törlésre kerül).

Az adatok tárolása szükséges lehet továbbá:

• törvényi jogi kötelezettségekből adódó adatmegőrzés, kötelező archiválás miatt a törvényben meghatározott ideig
• az adatok további jogi igények érvényesítésének érdekében (pl., jogi vagy büntetőügyek lefolytatása miatt bizonyíték vagy azonosítás céljából)
• a törlés ellentétes lenne az érintettek jogos érdekével;
• az GDPR 17. cikk (3) bekezdésből adódóan

6 Az Ön jogai

Alább az Ön személyes adatai kezeléséhez fűződő jogai kerülnek ismertetésre. Amennyiben bővebb felvilágosításra van szüksége, kérjük forduljon cégünkhöz vagy a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) ügyfélszolgálatához, ezen szakasz e) pontjában található elérhetőségek valamelyikén.

 1. Tájékoztatáshoz és hordozhatósághoz való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni az Önnel összefüggő adatkezelésről. Amennyiben ezen adatkezelés az Ön beleegyezésén alapul vagy a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont alapján jött létre, Ön jogosult a GDPR 20. cikk (1) bekezdés alapján, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni. Továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat eredetileg a rendelkezésére bocsátotta.

 1. Helyesbítéshez, korlátozáshoz és törléshez való jog

A GDPR 16-18 cikkek alapján Ön jogosult kérni a személyes adatainak helyesbítését, korlátozását vagy törlését, amennyiben az adatok feldolgozása kifogásolható a GDPR fent nevezett cikkekben felsorolt esetek valamelyikében. Az adatfeldolgozás korlátozása vagy az adatok törlése nem kezdeményezhető ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatok kezelések közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az adatok kezelése ellen.

 1. Visszavonáshoz való jog

A GDPR 7. cikk (3) pontja alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Panasz, adatvédelmi hatósági eljárás

Ön jogosult panasszal élni az adatvédelmi hatóság felé, amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelés vagy feldolgozás sérti a nemzeti, vagy Európai Uniós jogszabályokat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Elérhetőségi adatok

A személyi jogokkal, adatkezeléssel, feldolgozással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhet információt. Továbbá, az alábbi elérhetőségeken jelentheti be az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulás visszavonását, adhat be nyilatkozatot, kérelmet az adatfeldolgozással kapcsolatban.

Adatkezelő elérhetősége: Adatvédelmi tisztviselő:

Aunde Kft

5000, Szolnok, Álmos u. 2

+36 56 513 187

/dokumentumok/%C3%81lmos%20u/info@aunde.hu">info@aunde.hu

N/A

7. Cookie-k (webhely-sütik)

 1. Általános információk

A honlapon ún. cookie-kat (sütiket) használunk annak érdekében, hogy

 • megkönnyítsük a weboldal használatát, újbóli elérését
 • hozzájáruljunk a minőségi felhasználói élményhez
 • felhasználóbarát legyen a weboldal

Fontos tudni, hogy a sütik egyik fő célja, hogy megjegyezzék a látogatók egyéni beállításait a honlappal kapcsolatban, amelyek felhasználásra kerül(het)nek – azonban a sütikben személyes adat soha nem tárolódik el. Ezek a sütik a felhasználó merevlemezén az operációs rendszer egy meghatározott mappájában tárolódnak későbbi felhasználásra. Ön bármikor dönthet úgy, hogy ezeket a sütiket eltávolítja és/vagy a weboldalon a későbbiekben nem fogadja el a cookie-kat. A cookie-k használata nem jelent semmiféle kockázatot böngészés közben, ugyanakkor a sütik el nem fogadása sem növeli a böngészés biztonságát.

A sütiket megkülönböztetjük az élettartamuk szerint. Léteznek „ideiglenes” és „állandó” sütik. Az ideiglenes sütik a weboldal betöltésekor létrejönnek és a böngészőablak bezárását követően törlődnek. Az állandó cookie-k a weblap által meghatározott időtartamig maradnak a felhasználó számítógépén – ha letelik ezen időtartam, a böngészőprogram törli a sütit (természetesen Önnek bármikor lehetősége van a lejárati időtől függetlenül törölni a sütiket a számítógépéről).

Használatos továbbá ideiglenes cookie is, mely automatikusan törlésre kerül, amint bezárja a böngészőablakot. A legtöbb böngészőprogramokban Önnek lehetősége olyan beállításra, hogy a program tájékoztatást adjon a sütik elfogadásáról. Ezen funkció elérhetőségét és használatát a szoftver súgójából/kézikönyvéből ismerheti meg.

A weblapunk által, a látogatóról eltárolt adatok a következők:

 • a felkeresett weboldal címe
 • az Ön kapcsolatának publikus IP címe az utolsó oktet nélkül (azaz anonymizált IP címmel, tehát xxx.xxx.xxx.yyy formában, ahol az yyy rész nem kerül feldolgozásra vagy ún. „joker”, azaz helyettesítő karakterekkel tárolódik),
 • a hozzáférés dátuma, időpontja,
 • a hozzáféréshez használt eszköz
 • a használt böngészőprogram fajtája

Ezen információk a honlappal kapcsolatos műveletek ellenőrzéséhez szükségesek, melyre a GDPR 6. cikk (1) bek. c), szakasz alapján van lehetőségünk, összhangban a GDPR 6. cikk (1) f) és 32. cikk rendelkezéseivel. Jogos érdekünk, hogy biztosítsuk a folyamatos webes elérhetőséget, a vállalati adatok védelmét a külső támadásokkal szemben és a szolgáltatásaink minél magasabb szintű fenntartását.

Megkülönböztetünk továbbá használatot elősegítő, másnéven funkcionális, illetve használattal nem összefüggő, tehát nem funkcionális cookie-kat. A funkcionális cookie-k a weboldalak működéséhez kapcsolódnak (így azok működése a látogató által nem befolyásolható), a nem funkcionális sütik a felhasználói viselkedés elemzésére szolgálnak és bármikor ki vagy bekapcsolhatóak. Kizárólag az utóbbi, nem funkcionális sütiket használjuk az Ön kifejezett hozzájárulását követően, melyet természetesen bármikor visszavonhat.

A weboldalon található cookie-információk részeként Ön az alábbi nyilatkozatot fogadja el:

’Ezen weboldal nyomkövető sütiket vagy nyomkövető szoftvert használ a weboldal maradéktalan működése érdekében és a minél jobb felhasználói élmény érdekében. A sütikről, valamint az alkalmazott követési eljárásról részletes leírást olvashat ezen a linken, ahol megismerheti az adatvédelmi nyilatkozatunkat is. A technikailag nem szükséges sütiket az Ön beleegyezéséig nem használjuk az oldalon, mely beleegyezés az Elfogad gombbal adható meg.’

Amennyiben nem fogadja el a sütik használatát, úgy előfordulhat, hogy az oldal bizonyos részeit nem fogja tudni használni. Kérjük, hogy azon szolgáltatások esetén, amelyeket szeretne elérni, engedélyezze a cookie fogadást, amelyeket nem kívánja használni, ott tiltsa le a sütiket.

Bizonyos funkciók ún. opt-out sütiket használhatnak. Amennyiben Ön törli a böngészés sütijeit, törölni fogja az opt-out sütiket is. Amennyiben Ön több böngészőt használ (vagy több eszközön használja a böngészőt), minden egyes példány esetében külön kell törölni a sütiket. Amennyiben Ön nem törli manuálisan a sütiket, azokat a böngészőprogramja a lejárati idejüket követően fogja automatikusan törölni.

A weboldalunkon az alábbi sütik vannak használatban, melyek az Ön engedélyével töltődnek le. A felsorolt sütik nem hoznak létre további opt-out sütiket.

Cookie (süti) neve Célja Lejárati idő Funkcionális cookie
_utma Webhely követés 182 nap nem
_utmb Webhely követés 182 nap nem
_utmc Webhely követés 182 nap nem
_utmt Webhely követés 182 nap nem
_utmz Webhely követés 182 nap nem
plg_system_privacy Webhely követés 30 nap nem
1bbaccc88fdf7f3d54648905f1ad254f Webhely követés A böngésző bezárásáig (ideiglenes cookie) nem

b) Google Analytics és Google Analytics Audiences

Az Aunde Kft honlapja a Google LLC (a továbbiakban „Google”) által kifejlesztett Google Analytics szolgáltatást használja, mely a webes használat elemzésére szolgál. A Google Analytics cookie-kat helyez el a felhasználó számítógépén annak érdekében, hogy a szolgáltatás elemezni tudja a felhasználó tevékenységét az oldalon. Ezen információ általában a Google USA-beli szerverein is eltárolódnak. Ezen weboldalak is használják az ún. IP anonimizációt, de a Google csak azt IP címet tovább fogja rövidíteni, melyek az EU vagy az EGT tagállamokból származnak. A teljes IP címek csak kivételes esetekben kerülnek továbbításra a Google számára. A Google a nevünkben felhasználhatja ezeket az információkat, hogy értékelje a weboldal használatát, jelentéseket készíthessen a weboldal tevékenységéről, és biztosítsa a weboldal üzemeltetőjének a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat. A böngésző által a Google Analytics keretében továbbított IP-cím nem vesz részt más Google szolgáltatásokban.

Amennyiben Ön el kívánja utasítani a Google Analytics funkcióit, ennek az a módja, hogy letiltja a webes elemzést a Google Analytics segítségével és olyan opt-out cookie-t állít be a böngészőprogramban, amely arra utasítja a Google-t, hogy ne tárolja vagy használja az adatokat internetes elemzési célokra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezzel a megoldással a webes elemzés csak akkor történik meg, ha az opt-out cookie-t a böngésző eltárolja. Ha most szeretné beállítani az opt-out cookie-t és letiltani a Google Analytics funkcióit, kérjük kattintson az alábbi hivatkozásra és kövesse a megjelenő utasításokat

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable.

Elutasíthatja a cookie-k használatát is, ha kiválasztja a megfelelő beállításokat a böngészőben, de kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem tudja megfelelően használni az Aunde Kft vagy más cég weboldalának teljes funkcionalitását. Azt is letilthatja, hogy a Google a cookie-k által generált és a weboldal használatával (beleértve az IP-címet is) kapcsolatos adatok gyűjtésével és az adatokat Google a továbbiakban feldolgozza. Ehhez töltse le és telepítse a böngészőprogram beépülő modulját, amely elérhető a következő linken:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A fentiekkel kapcsolatosan, az adatkezelő elérhetősége: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield adatok: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

c) DoubleClick by Google

A Google Doubleclick a cookie-kat használja az Ön számára releváns hirdetések megjelenítéséhez. Böngészőjéhez pseudonymous (azaz valamilyen álnéven szereplő) azonosító szám tartozik, amely megvizsgálja, hogy mely hirdetések jelennek meg a böngészőben, és mely hirdetéseket hívták le. A cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat. A DoubleClick sütik használatával csak a Google és partneri webhelyei adhatnak hirdetéseket hirdetéseik alapján az előző internetes látogatásaink vagy más webhelyek alapján. A cookie-k által generált információkat a Google továbbítja és tárolhatja elemzés céljából. Az adatoknak a Google által harmadik feleknek történő továbbítása csak törvényi előírások vagy külön szerződések alapján történhet. A Google nem egyesíti az adatokat a Google által gyűjtött egyéb adatokkal.
Ha nem ért egyet ezzel a feldolgozási formával, letilthatja ezen cookie-k fogadását a böngésző megfelelő beállításával. Azt is megakadályozhatja, hogy a Google gyűjti a cookie-k által létrehozott és a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, és feldolgozza ezeket az adatokat a Google által az itt megadott beépülő modul letöltésével és telepítőjével

https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.

Lehetősége van deaktiválni a Doubleclick-cookie-kat a következő hivatkozáson: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html>.

A fentiekkel kapcsolatosan, az adatkezelő elérhetősége: Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield adatok: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

d) Google Maps

Webhelyünk a Google Térkép szolgáltatást használja a Google-tól, ami pl. lehetővé teszi, hogy megkeressen egy partnert, vagy útvonaltervet készítsen.

A Google Térkép ezen a webhelyen való elérésekor az adatokat továbbítja a Google-nek, pl. az aktuális tartózkodási helyet. Ezt a szolgáltatást a Google adatvédelmi irányelvei szabályozzák, mely a következő hivatkozáson érhető el:

https://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/,

továbbá kiegészítve a Google Térkép különálló adatvédelmi rendelkezéseivel: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Letilthatja a Google Térkép futtatását oly módon, hogy szelektíven megakadályozza a Java ™-parancsfájl-blokkoló használatával használt Java ™ -kódot vagy alternatív megoldásként a Java ™ -szkript végrehajtását is teljes mértékben kikapcsolhatja a böngésző beállításaiban (de ez esetben más weboldalak bizonyos vagy teljes funkciói sem lesznek elérhetőek) .

A fentiekkel kapcsolatosan, az adatkezelő elérhetősége: Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,

Privacy-Shield adatok: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Kelt: Szolnok, 2018. május 22.